[English below] Een beleidsplan begint meestal met een missie en een visie. Wat wil je bereiken en wat is je stip op de horizon? Een mooi doel is belangrijk maar het publiek ziet vooral je daden, dat wat je laat zien tijdens de reis. Om je te onderscheiden is creativiteit nodig en inlevingsvermogen. Ik help je nieuwe paden te vinden. Geef je visie vleugels!

Arnoud Odding adviseert en begeleidt musea en andere culturele instellingen om veranderingen en vernieuwingen te realiseren. Zowel grote als kleine dromen. Want vaak heb je wel het doel voor ogen, maar word je gehinderd door praktische bezwaren zoals geld, wetten, regels of stakeholders die het anders zien. Met twintig jaar museale en erfgoedervaring is hij talloze praktische bezwaren tegengekomen. Geen enkele situatie is hetzelfde. Heb je behoefte aan frisse invalshoeken, creatieve ideeën, een brainstormsessie, een snelle analyse, een strategisch plan, overtuigende teksten of strategische coaching? 

Neem dan contact op of bekijk een beknopte selectie van gerealiseerde projecten.

Give wings to your vision

A policy plan usually starts with a mission and a vision. What do you want to achieve and what is your ‘spot on the horizon’? A lofty goal is important but the audience mainly notices your actions, that what you demonstrate during the journey. To stand out requires creativity and empathy. I will help you find new paths. Give wings to your vision!

Arnoud Odding provides advice and guidance to museums and other cultural institutions to realise changes and innovations. Both big and small dreams. Because oftentimes you have the goal in mind, but are hindered by practical objections such as money, laws, rules or stakeholders who might see it differently. With 20 years of museum and heritage experience, he has encountered countless practical challenges. No two situations are the same. Do you need fresh perspectives, creative ideas, a brainstorming session, a quick analysis, a strategic plan, persuasive texts or strategic coaching?

Then get in touch or check out a brief selection of realised projects!

Schrijf je in voor inspirerende verhalen van mensen die musea in beweging brengen

Veranderen... Hoe dan? Lees het in De Museoloog: