Den Haag, 23 mei 2023

[English below] In zijn nieuwe, wekelijkse podcast onderzoekt Arnoud Odding hoe musea geëngageerd raken en zelfs activistisch worden. We leven in een tijd waarin musea zich toenemend bewust zijn van dringende maatschappelijke vraagstukken en van het belang van actie om deze aan te pakken. Veel musea willen bijdragen aan deze bewustwording en betrokkenheid door hun deuren open te stellen voor debat en discussie over hedendaagse kwesties.

Maar wat zijn de consequenties als musea zo sterk positie kiezen? En hoe zorgen we ervoor dat musea niet alleen stelling nemen maar ook hun rol als objectieve kennis- en publieksinstituten blijven vervullen? Wat kunnen de gevolgen zijn als de politieke wind ineens vanuit een heel andere hoek gaat waaien?

Dat zijn enkele van de vragen waar De Museoloog zich op richt. In deze serie gaat Arnoud Odding, voormalig directeur van Rijksmuseum Twenthe en auteur van onder andere Het Gedroomde Museum en Het Disruptieve Museum in gesprek met mensen die musea in beweging brengen. Over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en vooral waarom. Door in gesprek te gaan met vakgenoten en experts, hoopt hij nieuwe inzichten te verkrijgen en bij te dragen aan verdere vernieuwingen en transformaties in de museumwereld.

Luister hier de trailer:

In de eerste aflevering op 25 mei spreekt Arnoud Odding met Robbert Roos, directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort. Over de aantasting van de oude orde in de wereld van de kunst en over ‘mannelijke mastodonten naast andere kunstenaars die van even groot artistiek, kunsthistorisch belang zijn.’

In de aflevering van 1 juni spreekt hij met Imara Limon, conservator bij het Amsterdam Museum, over de noodzaak dat musea nieuwe verhalen vertellen. Maar ook hoe moeilijk het is voor musea om inclusief en activistisch te zijn en hoeveel er achter de schermen moet veranderen.

Eerste afleveringen:

25 mei, aflevering 1: Robbert Roos, directeur Kunsthal Kade

1 juni, aflevering 2: Imara Limon, conservator in het Amsterdam Museum

8 juni, aflevering 3: Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum

15 juni, aflevering 4: Tijmen Dokter, publiekshistoricus Nationaal Militair Museum

Verdere afleveringen zijn al gepland met

-Meta Knol, directeur Leiden European City of Science 2022 en vm. directeur De Lakenhal

-Saskia Bak, directeur Museum Arnhem

-Jan Hoek, kunstenaar, fotograaf, schrijver en oprichter No Limits! Art Castle

-Kees de Groot, directeur en oprichter Gogbot festival en The Museum of the Future, Enschede

PRESS RELEASE
The Hague, 23 May 2023

New podcast series The Museologist explores changes in the museum world

In his new, weekly podcast, Arnoud Odding explores how museums are becoming socially engaged and even more activist. We live in a time where museums are increasingly aware of urgent social issues and the importance of taking action to address them. Many museums want to contribute to this awareness and engagement by opening their doors to debate and discussion on present-day issues.
But what will be the consequences of museums taking such a firm position? And how do we ensure that museums not only take a stand but also continue to fulfil their role as independent knowledge and public institutions? What might be the consequences if the political winds suddenly blow from a very different direction?

These are some of the questions which The Museologist focuses on. In this series, Arnoud Odding, former director of Rijksmuseum Twenthe and author of, among others, Het Gedroomde Museum (The Dreamed Museum) and Het Disruptieve Museum (The Disruptive Museum), will discuss with people who set museums in motion. About what they do, what they consider important and especially the reasons why. By talking to peers and experts, he hopes to gain new insights and contribute to further innovations and transformations in the museum world.

In the first episode on 25 May, Arnoud Odding talks with Robbert Roos, director of Kunsthal Kade in Amersfoort. On the decline of the old order in the world of art and on “male mastodons alongside other artists of equal artistic, art-historical importance.”

In the 1 June episode, he talks to Imara Limon, curator at the Amsterdam Museum, about the need for museums to tell new stories. But also about how difficult it is for museums to be inclusive and activist, and how much needs to be changing behind the scenes.

First episodes:

25 May, episode 1: Robbert Roos, director Kunsthal Kade

1 June, episode 2: Imara Limon, curator at the Amsterdam Museum

8 June, episode 3: Michael Huijser, director of the Scheepvaartmuseum

15 June, episode 4: Tijmen Dokter, public historian National Military Museum

Further episodes are already planned with

-Meta Knol, director Leiden European City of Science 2022 and former director De Lakenhal

-Saskia Bak, director Museum Arnhem

-Jan Hoek, artist, photographer, writer and founder of No Limits! Art Castle

-Kees de Groot, director and founder Gogbot festival and The Museum of the Future, Enschede