Echt – Het waarachtige museum (hardcover, 120 pages)

  • Als de wereld steeds digitaler en virtueler wordt, is het dan verwonderlijk dat veel mensen op zoek gaan naar houvast in de krimpende analoge wereld? En waar vind je dat beter dan in musea met hun echte, hun authentieke objecten? De dingen die we zo waardevol vinden dat we ze al eeuwenlang verzamelen? Musea hebben daarmee een uitzonderlijke kwaliteit die ze geloofwaardig maakt in een tijd van nepnieuws en overvloedige meningen. Niet voor niets groeien en bloeien de musea wereldwijd. Terwijl politiek en veel media de discussies vooral op scherp lijken te zetten en terwijl de wetenschap steeds vaker betwijfeld wordt hebben musea een kwaliteit die ze in kunnen zetten om het gesprek tussen mensen voort te zetten. Dit essay pleit niet voor onvoorwaardelijk activisme van musea maar voor engagement vanuit een streven naar waarachtigheid. Het waarachtige museum is het museum met ruimte voor twijfel en discussie. Een plek waar geprobeerd wordt de groeiende tegenstellingen te overbruggen in een complexe en ambivalente werkelijkheid. Echt – Het waarachtige museum is het derde deel van een drietal publicaties over musea, kunst en samenleving. Uitgave: O dubbel d, Den Haag (2023) Auteur: Arnoud Odding Hardcover met stofomslag, 120 pagina’s
  • Tweede deel van een driedelige serie publicaties over musea, kunst en samenleving. Overal zijn musea zich aan het omvormen tot netwerkmusea. Het netwerkmuseum is het logische gevolg van de netwerksamenleving zoals die in de afgelopen decennia is ont- staan. Het netwerkmuseum is het disruptieve museum – het museum dat een radicaal nieuw antwoord geeft op de vraag naar het bestaansrecht. Het disruptieve museum gaat niet over het verleden maar over het heden. Het gaat niet over de waarheid maar over betekenis; niet over tijdloze kwaliteit maar over tijdelijke waarden; is niet objectief maar subjectief. Het denkt niet in doelgroepen maar in gemeenschappen. Het disruptieve museum is per definitie een ondernemend museum. Uitgave: O dubbel d, Den Haag (2011) Auteur: Arnoud Odding EPUB | PDF
  • Het eerste deel van een trilogie over musea, kunst en samenleving. Zijn musea er om mensen te overtuigen van het belang van kunst en de zegeningen van wetenschap? Of zijn musea er om mensen te betrekken bij debatten en discussies over kunst en wetenschap? Zijn musea de ‘roeptoeters’ van professionals of zijn musea er om kunsten en wetenschappen ook de maat te nemen? Dat was de vraag die Tiziana Nespoli en Arnoud Odding probeerden te beantwoorden in Het gedroomde museum. Het gedroomde museum is het best te begrijpen als een kritische analyse van de musea die zich opstellen als apologeten van het vakgebied waarover ze presentaties en activiteiten organiseren. Tegenover het ‘predikende’ museum stelden wij het sceptische, of polemiserende museum. Dat was ons gedroomde museum, een museum dat terugkeerde naar de wortels van de 18e eeuwse verlichting om van daaruit een nieuw 21e-eeuws museumconcept te ontwikkelen. Uitgave: O dubbel d, Den Haag (2004) Auteurs: Tiziana Nespoli en Arnoud Odding Paperback, 208 pagina’s (Laatste exemplaren)
  • As the world increasingly grows digital and virtual, is it any wonder that many people are looking for something to hold on to in the shrinking analogue world? And where better to find that than in museums with their real, their authentic objects? The very objects we value so much that we have been collecting them for centuries? Museums thus have an exceptional quality that gives them credibility in an age of fake news and abundant opinions. It is not without reason that museums are growing and thriving worldwide.
    While politics and much of the media seem to keep discussions especially on edge, and while science is increasingly being called into question, museums have a quality they can use to continue the dialogue between people. This essay argues not for unconditional activism of museums but for commitment from a pursuit of truthfulness. The truthful museum is the museum with scope for doubt and discussion. A place where efforts are made to bridge the increasing disparities in an ever so complex and ambivalent world.
    Edition: O dubbel d, The Hague (2023)
    Author: Arnoud Odding. EPUB edition
Go to Top