[English below]

“Ik denk nooit na over waarom iets gebeurt, alleen maar wat er gebeurt. Nadenken over waarom iets gebeurt leidt af van het onmiddellijk handelen.”

Bij het handelen op de beurs draait alles om snelheid. Zo leerde de eerste aflevering van Planet Finance, een documentaireserie over de wereld van het grote geld. Je reageert of je reageert niet, direct, zonder aarzeling. Als je aarzelt ben je te laat. Het is zwart of wit.

En daarmee, zo realiseerde ik me, is de beurs het tegenovergestelde van de kunsten. Want de kunsten zijn ambivalent, vol van aarzeling en verborgen betekenissen. Het is die gelaagdheid die het musea mogelijk maakt telkens nieuwe en relevante verhalen te vertellen. Want ieder kunstwerk en ieder museumobject is met talloze draadjes verbonden aan de tijd waarin het is gemaakt, aan de cultuur en aan de mensen die die cultuur vormden. Museumcuratoren vertellen die verhalen telkens vanuit een nieuw perspectief, de vragen van onze tijd. Dat maakt zo’n tentoonstelling urgent. Als een tentoonstelling niet urgent is hoef je hem niet te maken. Daarom zou de eerste vraag van een tentoonstellingsmaker ook altijd ‘waarom?’ moeten zijn. Waarom laten we die collectie werken uit de tijd van de Italiaanse renaissance zien? Of waarom die mooie collectie portretten van die 18e-eeuwse kunstenaar die net voor de Franse revolutie de machthebbers van zijn tijd vereeuwigde?

Net als beurshandelaren hebben museummensen te maken met marktwerking. We zijn daarom meer bezig met wát we laten zien dan waarom we het laten zien. Bezoekersaantallen zijn de noordster van hedendaagse musea. Daarop zet je je koers uit. En omdat de merkkracht van bekende kunstenaars of kunststromingen voor bezoekersaantallen belangrijker is dan de beantwoording van de vraag waaróm je een bepaalde tentoonstelling maakt gaat het meer over de vraag wat we laten zien dan waarom we het doen en wat we er mee willen vertellen. Musea zijn onderworpen aan de tucht van de markt. Dat heeft geleid tot optimalisering maar we zijn er ook wat door kwijt geraakt. We kunnen ons steeds minder risico’s veroorloven. Je moet immers altijd scoren. 

Is dit een van de redenen dat musea en andere cultuurinstellingen de laatste tijd minder warme gevoelens oproepen dan makers? De Raad voor Cultuur, het ministerie, gemeenten en fondsen hebben terecht steeds meer oog voor makers. De kunstenaars, de musici, de acteurs, de zzp-ers hebben het immers moeilijk en delen nauwelijks mee in de groei van de cultuursector in de afgelopen jaren. Het lijkt er sterk op dat dit komt doordat instellingen zich meer concentreren op het veilige ‘wat’ ze laten zien dan op het twijfelende ‘waarom’. Het gevaar voor instellingen, zoals musea, is dat ze ongemerkt hun urgentie, of zelfs hun relevantie kwijtraken. Bijt de slang van het cultureel ondernemerschap zich daarmee in de eigen staart?

Dat mag zo zijn maar net zo min als instellingen zonder makers kunnen, kunnen makers zonder instellingen. Want met hun programmalijnen leggen instellingen verbanden tussen kunstenaars en ontwikkelingen, tussen ideeën en culturen, tussen verleden, heden en toekomst. In die zin zijn instellingen ook cultuurmakers, althans dat zouden ze moeten zijn. Maar dan moeten ze zich wel voortdurend blijven afvragen waarom ze die tentoonstelling over Rembrandt of over dat nieuwe talent willen organiseren en hoe dat verhaal relevant is voor een hedendaags publiek. Relevantie moet elke tentoonstelling, activiteit of uitvoering opnieuw worden veroverd.

Marktwaarde zit in het wat. Relevantie in het waarom! Beide hebben we nodig.

AO, 27 januari 2023

How cultural entrepreneurship bites its own tail.

I never think about why something happens, just what happens. Thinking about why a thing happens distracts from acting immediately.

Trading in the stock market is all about speed. This is what the first episode of Planet Finance, a documentary series about the world of big money, taught us. You either act or you don’t, immediately, without hesitation. If you hesitate, you are too late. It is black or white.

And thus, I realized, the stock market is the opposite of the arts. Because the arts are ambivalent, full of hesitations and hidden meanings. It is this layering that allows museums to tell new and relevant stories time and again. For every work of art and every museum object is connected by countless strings to the time in which it was made, to the culture and to the people who shaped that culture. Museum curators tell those stories each time from a new perspective, the very questions of our time. That is what makes such an exhibition urgent. If an exhibition is not urgent you shouldn’t be making it. Therefore, the first question of an exhibition maker should always be “why? Why are we showing that collection of works from the time of the Italian Renaissance? Or why that fine collection of portraits by that 18th-century artist who immortalized the rulers of his time shortly before the French Revolution?

Like stock market traders, museum professionals have to deal with market dynamics. We are therefore more concerned with what we show than why we show it. Visitor numbers are the north star of contemporary museums. You set your course on that basis. And because the brand power of famous artists or art movements is more important for visitor attendance than answering the question why you make a certain exhibition, it is more about what we show than why we do it and what we want to tell with it. Museums are subject to the rigors of the market. This has led to optimization but it has also caused us to lose something. We can afford to take fewer and fewer risks. After all, you always have to be scoring. 

Is this one of the reasons that museums and other cultural institutions have recently been evoking less warm feelings than makers? The Dutch Council for Culture, the ministry, municipalities and funds are rightly paying more and more attention to makers. After all, the artists, the musicians, the actors, the self-employed are struggling and hardly share in the growth of the cultural sector in recent years. It strongly seems that this is because institutions are focusing more on the safer “what” they present than on the doubting “why. The danger for institutions, such as museums, is that they may imperceptibly lose their urgency, or even their relevance. Does the snake of cultural entrepreneurship thus bite its own tail?

This may well be true, but just as institutions cannot do without makers, makers cannot do without institutions. Because through their programming, institutions establish connections between artists and developments, between ideas and cultures, between past, present and future. In this sense, institutions are also makers of culture, or at least they should be. But then they must constantly keep asking themselves why they want to organize that exhibition about Rembrandt or about that new talent and how that story is relevant to a contemporary audience. Relevance must be regained every exhibition, activity or performance.

Market value is in the what. Relevance is in the why! We need both.

AO, 27 January 2023